حکایت زندگی


داشتم به این فکر میکردم که زندگی کردن ما شبیه به چیه. خب؛ البته به نتیجه ای نرسیدم! ترجیح دادم تو همون مرحله بمونم. اما من یکم قضیه رو براتون باز میکنم، شاید شما به نتیجه رسیدید.