مادران بهشتیقطعه شهدای گمنام

راست است که می‌گویند از دامن زن، مرد به معراج می‌رود... سری که بهگلزار بزنی، دریای مادران و همسرانی را پیش رویت میبینی که از دامان پاکشان عطر معراج به مشام می‌رسد...


عید میلاد #مادر هستی بر همه مادران و همسران آسمانی مبارک❤🌷